Stjórnarháttayfirlýsing
Arion banka hf. fyrir árið 2023

Arion banki er íslenskt hlutafélag sem skráð er á hlutabréfamarkað Nasdaq Íslandi og Nasdaq Stokkhólmi. Stjórn bankans birtir hér árlega yfirlýsingu um stjórnarhætti fyrir árið 2023. Stjórnarhættir vísa til ábyrgða mismunandi stjórnareininga bankans og hvernig ákvarðanataka fer fram, í samræmi við gildandi lög og reglur. Hluthafafundur Arion banka kýs stjórn bankans sem ræður bankastjóra og hefur eftirlit með að skipulag og starfsemi bankans sé í réttu og góðu horfi. Bankastjóri annast daglegan rekstur bankans og kemur fram fyrir hönd bankans að því marki. Bankastjóra ber að fylgja viðeigandi löggjöf, samþykktum bankans og þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn hefur gefið. Þá ber bankastjóri ábyrgð á að innleiða stefnur sem stjórn bankans samþykkir.

Grundvöllurinn að stjórnarháttum Arion banka eru annars vegar samþykktir bankans, sem hluthafafundur samþykkir, og hins vegar stefnur og fyrirmæli sem stjórn bankans samþykkir. Hér má tiltaka starfsreglur stjórnar, starfsreglur undirnefnda stjórnar, og stefnur er lúta að skilvirku skipulagi og stýringu á áhættu í starfsemi bankans. Stefnur um áhættustýringu eru endurskoðaðar árlega og þegar þurfa þykir. Fyrirtækjamenning, viðskiptastefna bankans og innri verkferlar eru sömuleiðis veigamikill þáttur stjórnarhátta. Með því að iðka góða stjórnarhætti og stuðla að jákvæðri fyrirtækjamenningu er hlúð að traustum og heiðarlegum samskiptum stjórnar bankans, hluthafa, viðskiptavina og annarra haghafa, svo sem starfsfólks bankans og almennings. Góðir stjórnarhættir leggja grunninn að ábyrgri stjórnun og ákvarðanatöku og sjálfbærri langtímaarðsemi í rekstri bankans. Stjórn bankans leggur ríka áherslu á góða stjórnarhætti og endurskoðar stjórnarhætti sína reglulega á grundvelli viðurkenndra viðmiða um stjórnarhætti.

Meginþáttur í stjórnarháttum fjármálafyrirtækja felst í árangursríkri stýringu á áhættum sem óhjákvæmilega koma upp í starfsemi þeirra. Um áhættustýringu bankans er nánar fjallað í þessari yfirlýsingu, árs- og sjálfbærniskýrslu bankans og Pillar 3 áhættuskýrslu. Að koma á og viðhalda tryggu eftirlitskerfi með áhættu er lykiláskorun þegar kemur að traustum rekstri fjármálafyrirtækja.

Stjórnarháttayfirlýsing þessi er byggð á löggjöf, reglugerðum og viðurkenndum viðmiðunarreglum og leiðbeiningum sem eru í gildi þegar stjórn samþykkir ársreikning bankans.

Stjórnarháttayfirlýsing Arion banka hf. 2023 

Starfskjarastefna Arion banka

Aðalfundur Arion banka samþykkir árlega starfskjarastefnu fyrir félagið þar sem fram koma meginsjónarmið og atriði sem stjórn bankans og framkvæmdastjórn skulu horfa til, m.a. í tengslum við ákvörðun starfskjara.

Samkvæmt starfskjarastefnu, sem samþykkt var á aðalfundi bankans árið 2023, skal stefnt að því að bjóða á hverjum tíma samkeppnishæf laun til að bankinn geti laðað til sín og haldið í framúrskarandi starfsfólk og að störf hjá bankanum séu eftirsóknarverð í augum hæfra einstaklinga.

Við mörkun starfskjarastefnunnar er haft að leiðarljósi að hún stuðli ekki að óeðlilegri áhættutöku heldur hvetji til þess að langtímasjónarmiða sé gætt og tryggi heilbrigðan rekstur bankans. Starfskjarastefnan er liður í að gæta langtímahagsmuna eigenda bankans, starfsfólks, viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila með skipulegum og gagnsæjum hætti. Við framkvæmd starfskjarastefnunnar ber bankanum að ganga úr skugga um að engin mismunun eigi sér stað við ákvörðun launa og annarra starfskjara.

Helstu atriði í tengslum við framkvæmd starfskjarastefnu bankans árið 2023 eru:

  • Samkvæmt launakönnun Intellecta greiðir Arion samkeppnishæf laun en er ekki leiðandi á markaðnum. Meðallaunahækkun í bankanum var 3,2% milli ára en almenn hækkun launavísitölu var 10,8%.
     
  • Samkvæmt ákvörðun aðalfundar bankans árið 2020 var kaupréttaráætlun sett á laggirnar til fimm ára fyrir starfsfólk bankans eða frá árinu 2021 til ársins 2026. Kaupréttaráætlunin byggist á ákvæðum tekjuskattslaga og telst til fastra starfskjara starfsmanna. Öllu fastráðnu starfsfólki bankans og dótturfélaganna Varðar trygginga hf. og Stefnis hf. stendur til boða að kaupa hlutabréf í bankanum fyrir að hámarki kr. 1.500.000 á ári í samræmi við ákvæði tekjuskattslaga. Bankinn horfir meðal annars til skuldbindinga vegna kaupréttaráætlunarinnar í tengslum við eignarhald á eigin bréfum og kostnaður bankans tekur þar af leiðandi mið af því. Í kjölfar nýtingar starfsmanna á kaupréttum á árinu 2023 og gerð nýrra kaupréttasamninga í febrúar og maí 2003 eru í gildi kaupréttarsamningar við starfsfólk bankans og dótturfélaga sem ná til samtals 7.838.621 hluta á ári til ársins 2026 og er heildarfjöldi starfsmanna bankans og dótturfélaga sem hafa gert kaupréttarsamninga 694.
     
  • Stjórn bankans samþykkti nýtt kaupaukakerfi árið 2020 sem kom til framkvæmda árið 2021, byggt á fjölbreyttum mælikvörðum og árangri bankans í heild. Öllu fastráðnu starfsfólki bankans, að undanskildu starfsfólki eftirlitseininga, stendur til boða að taka þátt í kerfinu en yfirmarkmið þess er að skila betri arðsemi en keppinautar gera að meðaltali. Meirihluti starfsfólks getur fengið allt að 10% af árslaunum greidd í kaupauka í formi reiðufjár og án frestunar. Stjórnendur og það starfsfólk sem hefur mestu áhrifin á kostnað og tekjur bankans getur fengið allt að 25% af árslaunum í kaupauka í formi hlutabréfa í bankanum. Þessi hópur telur um 1/6 starfsfólks og hlutabréf sem þetta starfsfólk fær í hendur eru háð sölubanni/frestun að fullu leyti í þrjú ár. Greiddur var fullur kaupauki til starfsfólks bankans samkvæmt kaupaukakerfinu á árinu 2023 vegna árangurs á árinu 2022. Nam heildargreiðslan 1,4 milljörðum króna. Bankinn horfir meðal annars til skuldbindinga vegna kaupaukakerfisins í tengslum við eignarhald á eigin bréfum og kostnaður bankans tekur þar af leiðandi mið af því. Reglur kerfisins eru aðgengilegar á vefsíðu bankans.
     
  • Engir samningar um sérstakar starfslokagreiðslur voru gerðir við stjórnendur á árinu 2023.

Starfskjarastefna Arion banka